Poziv na pisano testiranje za radno mjesto višeg stručnog referenta

Slika /slike/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/19-01/02
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-14
Vinkovci, 14. ožujka 2019. god.
 
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog referenta
u Uredu ravnatelja
u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije
 
 
                Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto višeg stručnog referenta (Ured ravnatelja) u Razvojnoj  agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 28. veljače 2019., KLASA: 112-01/19-01/02, URBROJ: 2196/1-16-04/1-18-2 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja:
 
 1. IVANA VLAHOVIĆ - OTOK
 2. TENA VIČEVIĆ - VINKOVCI
 3. TAMARA OPAČIĆ - VINKOVCI
 4. ROBERTA RAGUŽ - VINKOVCI
 5. TOMISLAV BENIĆ- VOĐINCI
 6. ANA CVITKOVIĆ- VOĐINCI
 7. STJEPANKA MARINČIĆ- STARI MIKANOVCI
 8. IVA BEKAVAC- VINKOVCI
 9. MARTINA CIGIĆ- PODGRAĐE
 
                Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u petak, 22. ožujka 2019. godine u 08:30 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
Područja koja će se testirati su sljedeća:
 
 1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 2. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
 3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 4. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
 5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17)
 6. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
 7. Poznavanje njemačkog jezika
 
                Na usmeni dio, razgovor pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije .
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata.
 
 
 
                                                                                                                        Predsjednica povjerenstva
                                                                                                                           Marija Dević, mag.oec.
 

Pisane vijesti