Naslovna » Regionalni razvoj » Županijska razvojna strategija

Prijavite se na Inovativni e-newsletter

Županijska razvojna strategija
Strategija razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2011.−2013. predstavlja konzistentan strateški okvir za razvoj županije s utvrđenim strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama. Izrađena je u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija kojeg je donijelo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske. Izradom strategije želi se pridonijeti uspješnijem i učinkovitijem upravljanju razvojem Vukovarsko-srijemske županije.

Iako je zamišljena kao ključni dokument razvoja u razdoblju do ulaska u Europsku uniju, Strategija razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2011.−2013. važeći je strateški dokument i u 2016. godini, odnosno i u vremenu do usvajanja Strategije razvoja Vukovarsko-srijemske županije koja će obuhvaćati razdoblje do 2020. godine.

Ciljevi, prioriteti i mjere u skladu su s prioritetima razvoja statističke regije Panonska Hrvatska, kojoj je pripadala Vukovarsko-srijemska županija, te Nacionalnim strateškim referentnim okvirom Republike Hrvatske i ujednačeni s razvojnim prioritetima navedenim u Strategiji regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Važno je istaknuti da je pri izradi ovog dokumenta primijenjen partnerski pristup što znači da su predstavnici pojedinih društvenih skupina kao što su civilno društvo, privatni i javni sektor dobili priliku da aktivno sudjeluju u njegovom stvaranju. Stoga se može reći da strategija sadržava stavove svih ključnih interesnih skupina na području Županije.

Proces izrade Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije obuhvaćao je izradu osnovne i SWOT analize, definiranje vizije razvoja, strateških ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera te provedbenog okvira. Osim navedenog, dokument sadrži i niz priloga koji upotpunjavaju glavni tekst strategije, pri čemu treba posebno istaknuti razradu razvojnih mjera. Provedbeni okvir sadrži opis institucija uključenih u provedbu te okvirna sredstva potrebna za provedbu. Komunikacijska strategija, koja je sastavni dio strategije, ima za cilj približiti viziju, misiju, ciljeve i prioritete definirane strategijom svim identificiranim ciljnim skupinama.

Pri izradi Strategije primIjenjen je partnerski pristup koji je omogućio širem krugu društvenih dionika da aktivno sudjeluju u osmišljavanju županijske razvojne vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera. Vukovarsko-srijemska županija je imenovala i članove Partnerskog vijeća koji su svojim komentarima doprinijeli konačnoj kvaliteti teksta. Sve rasprave bile su maksimalno otvorene i konstruktivne, članstvo radne skupine, razvojnih timova i parterskog vijeća odabrano je na način da se osiguraju zainteresirani i aktivni sudionici procesa izrade ŽRS Vukovarsko-srijemske županije, te da svi dionici razvoja Vukovarsko-srijemske županije imaju mogućnost sudjelovanja u definiranju razvoja županije u iduće tri godine.

Članovi Radne skupine, razvojnih timova kao i županijskog partnerskog vijeća pobrojani su u prilogu 5. ŽRS VSŽ, a pokazuju da je kroz ta tijela u proces izrade ŽRS VSŽ aktivno bilo uključeno više od 130 stručnjaka.

Županijsku razvojnu strategiju možete preuzeti ovdje.
 
Info o izradi županijske razvojne strategije
Made in Danube
Saferplay
Erasmus
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Baze projekata VSŽ
Prirodne znanosti su in
Eco food tura

Otvoreni natječaji za EU fondove