Javni poziv
U sklopu projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije“ koji se provodi kroz program Ministarstva poduzetništva i obrta pod nazivom „Poduzetnički impuls 2013“, Mjera: C. Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja, Aktivnost C3: Razvojne agencije i poduzetnički centri, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. kao dio implementacijskog paketa projekta raspisuje
 
JAVNI POZIV
za iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije za pripremu projektnih prijedloga
 
  1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Prijava projektnih ideja koje mali i srednji poduzetnici sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije namjeravaju kandidirati na predstojeće natječaje fondova Europske unije namijenjene razvoju sektora malog i srednjeg poduzetništva (MSP).
 
  1. SVRHA
Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. (u nastavku: AR VSŽ Hrast) objavljuje javni poziv poduzetnicima za identifikaciju projektnih prijedloga sukladnih Europskoj strategiji za pametan, održiv i uključiv rast – EUROPA 2020[1], općem strateškom cilju Strategije razvoja poduzetništva 2013.-2020 godine[2] – povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj i Operativnom programu za regionalnu konkurentnost[3] te strateškim ciljem Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije 2011.-2013[4] – konkurentno gospodarstvo. Projektni prijedlozi također moraju biti usklađeni sa svim ostalim strateškim dokumentima relevantnima za određeni sektor, kao što je primjerice Strategija razvoja turizma RH do 2020[5] i tome slično.
 
Svrha poziva je iskazivanje interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za projekte koji će se prijavljivati za programe bespovratnih potpora u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ovaj poziv namijenjen je pripremi projektnih prijedloga za programe bespovratnih potpora koji će se financirati iz Strukturnih fondova.
Priprema projekta može uključivati:
 
Na osnovu dobivenih projektnih prijedloga, Ocjenjivački odbor procijenit će spremnost i opravdanost istih te sastaviti INDIKATIVNU LISTU PROJEKATA (zaliha projekata). Projektima s liste bit će pružena pomoć u pripremi projektne dokumentacije, kako bi im se omogućilo pravovremeno i učinkovito korištenje EU fondova.
 
 
  1. PRIHVATLJIVE VRSTE PROJEKATA
            Posebni ciljevi koje projekti trebaju ostvariti su:
 
  1. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
  1. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga su subjekti malog i srednjeg gospodarstva sukladno zakonskoj definiciji koji trebaju zadovoljiti sljedeće opće uvjete te:
 
Sljedeće djelatnosti nisu prihvatljive : A 01.1; A 01.2; A 01.3; A 01.4; A03; B05; B07.01; C 13.95; C13.96; C 20.17; C22; C24.1; C24.2; C24.3; C24.52; C24.53; C30.1; G; K L; N79; R91; R92.
 
  1. KRITERIJI ZA ODABIR
AR VSŽ HRAST će, nakon provedene evaluacije pristiglih projektnih prijedloga, predložiti za pripremu projekte koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
OPĆI KRITERIJI:
 
SPECIFIČNI KRTERIJI:
Dodatno će se bodovati (horizontalna pitanja[7]):
 
Dodatno će se bodovati postojanje ostale dokumentacije (ovisno o stupnju gotovosti):
 
U slučajevima izgradnje/dogradnje prednost pri odabiru će imati projekti koji udovoljavaju sljedećim tehničkim uvjetima tj. imaju minimalno:
  1. NAČIN I ROK ZA PRIJAVU
Poziv za prijavu projektnih prijedloga bit će otvoren do 31. siječnja 2014. godine. Prijave projektnih prijedloga se dostavljaju u elektronskom obliku (isključivo putem  e-maila: impuls@ar-hrast.hr) popunjavanjem propisanog prijavnog obrasca dostupnog na Internet stranicama AR VSŽ Hrast: http://www.ar-hrast.hr/UserDocsImages/Poduzetnicki_impuls_2014/PRIJAVNI OBRAZAC i PROJEKTNI PRIJEDLOG.docx
 
Podnositelj zahtjeva može podnijeti više od jedne prijave.
Podnositelj zahtjeva mora za svaki projekt podnijeti zasebnu prijavu.
Pitanja vezana uz javni poziv možete uputiti na adresu e-pošte: impuls@ar-hrast.hr .
 

[1]http://www.azoo.hr/images/razno/eu_hr.pdf
[2] http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Strategy-HR-Final.pdf
[3] http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Operativni%20program_HR.pdf
[4] http://www.ar-hrast.hr/UserDocsImages/ZRS%20VSZ%20-%20Final.pdf
5 http://www.mint.hr/UserDocsImages/130426-Strategija-turizam-2020.pdf
[6] pojam ulaganje obuhvaća izgradnju/ dogradnju /adaptaciju objekata te nabavu / kupovinu opreme / prava i dr.
[7] Horizontalna pitanja pokrivaju teme energetske učinkovitosti, zaštite okoliša te jednake mogućnosti i nediskriminaciju

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter