Naslovna » Novosti » Novosti » Vlada usvojila prijedlog Strategije regionalnog razvoja RH do 2020.


Vlada usvojila prijedlog Strategije regionalnog razvoja RH do 2020.
ZAGREB, 26.06.2017. - Na konferenciji za medije, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac govorila je o Prijedlogu strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine.

Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske temeljni je planski dokument politike regionalnoga razvoja kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine te način njihova postizanja, kao i međusobni odnos i aktivnosti tijela državne uprave i drugih sudionika regionalnog razvoja uključenih u provedbu Strategije.

Ministrica Žalac naglasila je da je izrada ovog dokumenta rezultat intenzivnih partnerskih konzultacija tijekom kojih su održani i brojni intervjui s predstavnicima tijela središnje državne uprave i javnih poduzeća te tematski radni sastanci s dionicima regionalnog razvoja. „Prilikom utvrđivanja regionalnih razvojnih problema i potreba, uključeni su bili prije svega dionici lokalne i regionalne razine te je naglasak stavljen na njihovo viđenje i razumijevanje razvojnih problema s kojima se izravno i svakodnevno suočavaju“, poručila je.

Pojasnila je da je cilj provedbe opsežnih međusektorskih konzultacija, intervjua, rasprava i istraživanja stvaranje osjećaja vlasništva kako nad procesom izrade tako i aktivnim uključivanjem dionika u kasniju provedbu Strategije.

Ministrica je navela da su Strategijom definirana tri strateška cilja politike regionalnoga razvoja i to: povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja, povećanje konkurentnosti regionalnog gospodarstva i zaposlenosti te sustavno upravljanje regionalnim razvojem.

Povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja obuhvaća sinergiju različitih aspekata razvoja društva, prostora i okoliša objedinjavajući, s jedne strane, mjere vezane uz unaprjeđenje regionalnih i lokalnih razvojnih kapaciteta te podizanje razine znanja i sposobnosti za poboljšanje kvalitete života i, s druge strane, mjere osiguranja i unaprjeđenja osnovne lokalne i regionalne infrastrukture. Cilj također omogućava nastavak provedbe specifičnih politika razvoja potpomognutih područja, ali i područja s razvojnim posebnostima koja nisu nužno i nerazvijena već su razvojno specifična.

Povećanje konkurentnosti regionalnoga gospodarstva i zaposlenosti podržava razvoj regionalnoga i lokalnoga gospodarstva, i to unaprjeđenjem gospodarske infrastrukture, stvaranjem poticajnoga poslovnog okruženja te jačanjem ljudskih potencijala i poticanjem obrazovanja povezano s potrebama gospodarstva na regionalnoj i lokalnoj razini.

Ministrica Žalac navela je da sustavno upravljanje regionalnim razvojem sadržava različite vidove regionalnog razvojnog upravljanja usmjerene na pružanje odgovarajućega institucionalnog okruženja i potpore razvoju odgovarajućih tematskih područja. Cilj se odnosi na uređenje procesa planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja provedbe razvojnih politika na svim razinama upravljanja, zatim na usklađivanje javnih politika i zakona na nacionalnoj i regionalnoj razini u svim sektorima te na jačanje financijskih i administrativnih sposobnosti dionika na lokalnoj i regionalnoj razini.

„Ciljevi su višedimenzionalni, integrativni te uvažavaju načela održivog razvoja. Za svaki su od strateških ciljeva definirani prioriteti, koji su potom razrađeni u niz odgovarajućih regionalnih razvojnih mjera“, kazala je ministrica Žalac.

Podsjetila je da je daljnja razrada mjera na konkretne aktivnosti, programe i projekte obuhvaćena Akcijskim planom - provedbenim dokumentom Strategije. Dodala je da Akcijski plan obuhvaća razdoblje od tri godine (2017.-2019.), dok su sredstva za provedbu aktivnosti, programa i projekata predviđenih Akcijskim planom osigurana u proračunima središnjih tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti obuhvaćene aktivnosti, programi i projekti te uključuju nacionalna sredstva i sredstva Europske unije.

„Ukupna procijenjena vrijednost Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine iznosi 32.264.526.155,20 kuna“, zaključila je ministrica Žalac.  

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter